Garantie

GARANTIE SPECIALBIKESONLINE

Wettelijke,- en fabrieksgarantie.

U krijgt op al uw aankopen vanzelfsprekend de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product moet voldoen aan hetgeen u als consument redelijkerwijs van het product mag verwachten. Daarnaast krijgt u bij SpecialBikesOnline.nl ook de volledige fabrieksgarantie, omdat SpecialBikesOnline.nl officiële dealer is van alle op de site aangeboden merken.

Ten aanzien van de garantie van de bij SpecialBikesOnline.nl gekochte fietsen gelden onderstaande garantiebepalingen:

1. SpecialBikesOnline.nl garandeert dat de door haar geleverde producten van deugdelijk materiaal zijn en met goed vakmanschap zijn vervaardigd.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende:
5 jaar garantie op het frame van ons eigen merk bij breuk.
2 jaar garantie op alle onderdelen (m.u.v. slijtage).
3 jaar garantie en vervanging van een ander frame tegen hoge korting bij een ongeluk of valpartij.

Fabrieksgarantie op de onderdelen.

3. SpecialBikesOnline.nl levert indien nodig en mogelijk, uitsluitend in Nederland en België garantie aan huis zulks telkens ter beoordeling van SpecialBikesOnline.nl.

4. Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een gebrek optreedt, zal er naar keuze van SpecialBikesOnline.nl worden overgegaan tot ofwel reparatie, ofwel tot vervanging van het gebrekkige product ofwel tot creditering van afnemer. Indien wordt overgegaan tot reparatie, uit te voeren door Specialbikesonline.nl, draagt uiteraard SpecialBikesOnline.nl de kosten voor het aanleveren en afhalen van het product.

5. Wanneer wordt afgesproken dat SpecialBikesOnline.nl een vervangend onderdeel per post/koerier toestuurt dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden opgestuurd of gebracht. Deze post of koerierskosten zijn voor rekening afnemer.

6. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.

7. Aansprakelijkheid voor vertragingen, fouten, of eventuele schade (in welke vorm dan ook), veroorzaakt door een ondeugdelijk product en/of door reparaties, gedaan door SpecialBikesOnline.nl (of door haar aangewezen reparateurs), wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

8. Geen aanspraak op garantie, noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen, kan worden gemaakt: als het product: onoordeelkundig of onzorgvuldig is gebruikt; het een ander gebrek betreft (bijvoorbeeld normale slijtage); door anderen dan SpecialBikesOnline.nl (of door haar aangewezen reparateurs) veranderingen zijn aangebracht of door hen reparatie heeft plaatsgevonden; in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn; en/of een of meer merken en/of (serie)nummers van het product zijn verwijderd en/of gewijzigd.

9. Vervangende onderdelen, die gebruikt worden voor reparatie, kunnen zowel nieuwe als gereviseerde onderdelen zijn. Onderdelen welke ingevolge een reparatie worden vervangen, worden eigendom van SpecialBikesOnline.nl.

10 . Op eventuele kleine lakschade ontstaan tijdens transport geeft SpecialBikesOnline.nl geen garantie. SpecialBikesOnline.nl zal echter de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van goederen.

11 . De garantiebepalingen zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor producten die door SpecialBikesOnline.nl geleverd zijn.

Scroll to top